Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2013

baalloniiada
6906 2e42
Reposted fromnexxt nexxt viainsidemyhell insidemyhell
baalloniiada

Najgorsze są chwile, kiedy wolisz umrzeć, niż żyć .
Reposted fromdziewcze dziewcze viachillout07 chillout07
8044 5f61
Reposted fromgoniewicz goniewicz viainsidemyhell insidemyhell
8048 853e
Reposted fromgoniewicz goniewicz viainsidemyhell insidemyhell
7714 6e74 500
baalloniiada
1005 8970
Reposted fromursa-major ursa-major viainsidemyhell insidemyhell
baalloniiada
7908 4a8d
Reposted fromparamaribo paramaribo viainsidemyhell insidemyhell
baalloniiada
baalloniiada
baalloniiada
baalloniiada
Reposted frommeem meem viarainbows rainbows
baalloniiada
1652 e3e1
Reposted fromthe-devil-inside the-devil-inside viaskins skins
baalloniiada
Jesteśmy jak książki. Większość ludzi widzi tylko naszą okładkę, mniejszość czyta wstęp, wielu wierzy krytykom, nieliczni poznają naszą treść.
Reposted fromNhipnosas Nhipnosas vianaasty naasty
baalloniiada
Pogodzenie się ze światem jest równie małoznaczne jak i bunt i wściekłość przeciw niemu.
— Marek Hłasko
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli vianaasty naasty
baalloniiada
Życie, które mi dano, jest tylko opowieścią; ale jak ja ją opowiem, to już moja sprawa.
— Marek Hłasko
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli vianaasty naasty
baalloniiada
2746 a795
Reposted fromIrritum Irritum viaplotkara plotkara
baalloniiada
2514 5801
Reposted fromsilla silla vianaasty naasty

January 13 2013

baalloniiada
9080 548c
5947 55de
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairmelin irmelin
baalloniiada
Reposted frombethgadar bethgadar viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl